Procedure aanvraag tot en met gunning

Vragen stellen:
De deadline voor het stellen van vragen kunt u terugvinden in de planning van de opdracht. Vragen met betrekking tot deze aanvraag kunt u alleen stellen via de button in deze aanvraag. In het kader van de Aanbestedingswet verzoeken wij u nadrukkelijk geen telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de Inhuurdesk of opdrachtgever om vragen te stellen inzake deze aanvraag. Vragen inzake deze aanvraag kunnen uitsluitend in de webapplicatie van de Inhuurdesk gesteld worden. De antwoorden op deze vragen worden op de in de planning aangegeven dag gepubliceerd.

Aanbieden kandidaten:
De deadline voor het aanbieden van kandidaten kunt u terugvinden in de planning van de opdracht, na deze termijn is het niet meer mogelijk om een aanbieding op deze aanvraag te doen.
Aanbiedingen rechtstreeks verzonden naar de opdrachtgever worden uitgesloten van deelname.

Toelichting op procedure en gunning:
U als aanbieder geeft aan in welke mate uw aanbieding voldoet aan de knock-out en selectiecriteria. Het systeem rankt dan automatisch de aanbiedingen op basis van hoogte score – laagste tarief. De aanvrager ontvangt van de Inhuurdesk een top x aan kandidaten met de hoogste score. Indien er meerdere aanbiedingen met gelijke score zijn, wordt het tarief meegenomen in ranking en de beoordeling (dus de aanvrager ontvangt de aanbiedingen met de hoogste scores en meest voordelige aanbiedingen voor wat betreft tarief).
Alleen bij onvoldoende aanbiedingen met 100% score worden aanbiedingen met lagere score beoordeeld en eventueel doorgezet naar de aanvrager.
De beste aanbiedingen worden door de manager uitgenodigd voor een intake.
De kandidaten ontvangen hier uiterlijk de dag voor de geplande intake een uitnodiging voor.

Terugkoppeling op aanbieding:
Indien u nog geen terugkoppeling op uw aanbieding heeft ontvangen, is uw kandidaat niet uitgenodigd voor de eerste gespreksronde. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV’s beoordeeld: zo nodig te herhalen tot de selectie is voltooid. Mogelijk wordt uw kandidaat in een tweede gespreksronde alsnog uitgenodigd. Wij streven er naar u zo snel mogelijk terugkoppeling te geven over de status van uw aanbieding. Wij verzoeken u vriendelijk de status in de applicatie af te wachten en geen contact op te nemen met de Inhuurdesk.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien de kandidaat in de afgelopen twaalf maanden reeds eerder op een intakegesprek bij de opdrachtgever is geweest voor dezelfde of een vergelijkbare functie en hieruit is gebleken dat de kandidaat onvoldoende geschikt is geweest.

Intake:
In het kader van de grondbeginselen van de aanbestedingswetgeving wordt de kandidaat alleen gesproken. Er dient een gelijke behandeling voor elke partij in het inkooptraject te zijn.

Gunning:
Op basis van de aanbieding met beste score op gunningcriteria, prijs en het intakegesprek selecteert de manager de voor hem/haar best passende kandidaat. De gunning wordt gepubliceerd op de website van de Inhuurdesk.

Verdere informatie:
Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur voor woon-werkverkeer niet door de opdrachtgever voor vergoeding in aanmerking komen. De opgegeven prijs dient marktconform en reeel te zijn. Marktconform en reeel houdt in dat inschrijvers eerlijke, kostendekkende en in de markt gebruikelijke prijzen dienen op te geven, als basis voor een gezonde overeenkomst. Het doel hiervan is te voorkomen dat prijzen worden ontvangen die te veel afwijken van hetgeen in de markt gebruikelijk is, welke enerzijds de gunningsmethodiek negatief beinvloeden en anderzijds praktisch niet toepasbaar zijn.